RRB

ప్రకటనలు-పర్యవసానాలు అంశం నుంచి అడిగే ప్రశ్నల్లో ఒక ప్రకటన, రెండు పర్యవసానాలు ఇస్తారు. ప్రకటనల ఆధారంగా ఇచ్చిన పర్యవసానాల...
1234

Ask the Expert

Send your queries to education@sakshi.com Our experts Kesava Rao, Ravipal Reddy, Anil Kumar, P.V.Ch. Sastry, Vijendar Reddy shall answer your queries.