విపత్తు నిర్వహణ-విస్తరణ పదాలు (Abbreviations)

Tags:
విపత్తు నిర్వహణ-విస్తరణ పదాలు (Abbreviations)
Published on 1/21/2013 1:12:00 PM

Related Topics