Sakshi education logo
Sakshi education logo

జీవశాస్త్రం

ఆంధ్రప్రదేశ్

2. శ్వాసక్రియ - శక్తి ఉత్పాదక వ్యవస్థ

3. ప్రసరణ - పదార్ధ రవాణా వ్యవస్థ

4. విసర్జన - వ్యర్థాల తొలిగింపు వ్యవస్థ

6. ప్రత్యుత్పత్తి - పునరుత్పాదక వ్యవస్థ

తెలంగాణ

2. శ్వాసక్రియ - శక్తి ఉత్పాదక వ్యవస్థ

3. ప్రసరణ - పదార్ధ రవాణా వ్యవస్థ

4. విసర్జన - వ్యర్థాల తొలిగింపు వ్యవస్థ

6. ప్రత్యుత్పత్తి - పునరుత్పాదక వ్యవస్థ