Sakshi education logo
Sakshi education logo

గణిత శాస్త్రం

ఆంధ్రప్రదేశ్

4. రెండు చరరాశులలో రేఖీయ
సమీకరణాల జత

9. వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు మరియు ఛేదనరేఖలు

తెలంగాణ

4. రెండు చరరాశులలో రేఖీయ
సమీకరణాల జత

9. వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు మరియు ఛేదనరేఖలు