Sakshi education logo
Sakshi education logo

సాంఘిక శాస్త్రం

ఆంధ్రప్రదేశ్

భాగం I: వ‌న‌రుల అభివృద్ధి, స‌మాన‌త‌

1. భారతదేశం : భౌగోళిక స్వరూపాలు

5. భారతదేశ నదులు, నీటి వనరులు

9. రాంపురం : గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ

భాగం II: సమ‌కాలీన ప్ర‌పంచం, భార‌త‌దేశం

13. ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్య ప్రపంచం 1900-50 : భాగం-1

14. ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్య ప్రపంచం 1900-50 : భాగం-2

15. వలస పాలిత ప్రాంతాలలో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు

16. భారతదేశ జాతీయోద్యమం - దేశ విభజన, స్వాతంత్య్రం: 1939 - 1947

17. స్వతంత్ర భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం

18. స్వతంత్ర భారతదేశం(మొదటి ముప్ఫై సంవత్సరాలు - 1947-1977)

19. రాజకీయ ధోరణుల ఆవిర్భావం: 1977 - 2000

20. ప్రపంచ యుద్ధాల తరువాత ప్రపంచం, భారతదేశం

తెలంగాణ

భాగం I: వ‌న‌రుల అభివృద్ధి, స‌మాన‌త‌

1. భారతదేశం : భౌగోళిక స్వరూపాలు

5. భారతదేశ నదులు, నీటి వనరులు

8. రాంపురం : గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ

భాగం II: సమ‌కాలీన ప్ర‌పంచం, భార‌త‌దేశం

13. వలస పాలిత ప్రాంతాలలో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు

14. భారతదేశ జాతీయోద్యమం - దేశ విభజన, స్వాతంత్య్రం: 1939 - 1947

15. స్వతంత్ర భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం

16. భారతదేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ

17. స్వతంత్ర భారతదేశం(మొదటి ముప్ఫై సంవత్సరాలు - 1947-1977)

18. రాజకీయ ధోరణుల ఆవిర్భావం: 1977 - 2000

19. ప్రపంచ యుద్ధాల తరువాత ప్రపంచం, భారతదేశం

21. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం