Sakshi education logo
Sakshi education logo

కేంద్ర బడ్జెట్ 2020-21 బిట్ బ్యాంక్

Join our Community

facebook Twitter Youtube
స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక సమష్టి చర్యల ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టపరిచే క్రమంలో అనేక రంగాల్లో సంస్కరణలను కేంద్రబడ్జెట్ 2020-21లో పొందుపర్చారు. ‘Ease of living' theme ఆధారంగా కేంద్రబడ్జెట్ రూపొందించారు.
Published on 2/18/2020 1:09:00 PM

Related Topics